கட்டண விவரங்கள் / Advertisement Charges

முன்பக்க அட்டை (உள்பக்கம்) / Front page (Inside) ₹ 15,000/-
பின்பக்க அட்டை / Back page ₹ 20,000/-
பின்பக்க அட்டை (உள்பக்கம்) / Back page (Inside) ₹ 10,000/-
விளம்பரம் (முழுப் பக்கம் வண்ணம் ) / Full page (Color) ₹ 6,000/-
வலைத்தள கட்டணம் (ஆண்டிற்கு) / Website advertisement (Per year) ₹ 10,000/-

 

வங்கி விவரங்கள் / Bank Details

Bank : State Bank of India

Branch : Valluvar kottam

IFSC Code : SBIN0002244

Branch Code : 002244

Name : E. S. Rajeswari

A/c No : 31035833908