அறிவியல் என்பது அறியும் முறைகளை அறியும் அடிப்படையில் கூறுவது. அறிவியலின் வெற்றி அறியாமையை போக்கும். உலகத்தின் மூலதனமே அறிவு. அறிவியல் குறிப்பாக, விண்வெளி ஆய்வுகள் நானோ தொழில் நுட்பம், மருத்துவம், உயிரி தொழில் நுட்பம்,கணிப்பொறி என பல்வேறு துறைகளில் தடம் பதித்து நவீன அறிவியல் வளர்ச்சி என மேம்பட்ட ஆய்வுகள் மூலம், பல புதிய உண்மைகளை உலகுக்கு உணர்த்தி வருகின்றது.

இருப்பினும், இது போன்ற அரிய அறிவியல் உண்மைகள் அடித்தட்டு மக்களுக்கும், உலகளாவிய தமிழ் பெருமக்களுக்கும் குறிப்பாக மாணவச் செல்வங்களுக்கும் சென்றடைய வேண்டும், பயன் பெற வேண்டும். இதன் மூலம் அறிவியல் சிந்தனை பெருகி, நாடு வளம் காண வேண்டும் என்ற உயரிய சமுதாய சிந்தனை நோக்கோடு அறிவுசார் சான்றோர் மக்களின் துணையோடு எளிய இனிய தமிழ்மொழியில் ‘வளரும் அறிவியல்’ மின் இதழ் தவழ்கின்றது. இன்று உலகம் தழுவிய அளவில் தமிழ் மக்கள் பயன் பெறும் விதமாக ‘வலைதளத்தில் வளரும் அறிவியல்’ உங்கள் கனிவான பார்வைக்கு அறிவு பெட்டகமாக…..!

இன்று அறிவியல் குறிப்பாக, விண்வெளி ஆய்வுகள் நானோ தொழில்நுட்பம், மருத்துவம், உயிரி தொழில்நுட்பம், கணிபொறி என பல்வேறு துறைகளில் தடம் பதித்து நவீன அறிவியல் வளர்ச்சி என மேம்பட ஆய்வுகள் மூலம் பல புதிய உண்மைகளை உலகுக்கு உணர்த்தி வருகிறது இருப்பினும், இது போன்ற அரிய அறிவியல் உண்மைகள் அடித்தட்டு மக்களுக்கும், குறிப்பாக, கிராமப்புற மாணவச் செல்வங்களுக்கும் சென்றடைய வேண்டும், பயன் பெற வேண்டும் இதன் மூலம் அறிவியல் சிந்தனை பெருகி, நாடு வளம் காண வேண்டும் என்ற உயரிய சமுதாய சிந்தனை நோக்கோடு அறிவுசார் சான்றோர் மக்களின் துணையோடு எளிய இனிய தமிழ்மொழியில் ‘ வளரும் அறிவியல் ‘ அறிவியல் இதழ் உங்கள் பார்வைக்கு விருந்தளிக்கிறது